Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση Εταιρείας ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Δίδεται ειδοποίηση στους Μέτοχους της Εταιρείας ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ότι την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 στις 6.00 μ.μ., στην Αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρους στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος στη Λάρνακα, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2020 μέχρι 31/12/2020 μαζί με τη έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας.

 

  1. Επαναδιορισμός Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

 

  1. Τροποποιήσεις του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας

 

  1. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

Λάρνακα, 10 Σεπτεμβρίου 2021

 

Σημειώσεις:

 

(α) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί εκ μέρους του με την συμπλήρωση και κατάθεση του Πληρεξούσιου Εγγράφου που επισυνάπτεται. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε η Συνέλευση.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

 

Εγώ/Εμείς ………………………………………………………………………… από ……………………………………………………μέτοχος/μέτοχοι της Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον ……………………………………………………………… από …………………………………………………. ή σε περίπτωση κωλύματος τον …………………………………………………………………………………………… από ………………………………………………………………… ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για εμένα/εμάς για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την …………………………………………………. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

 

Υπογράφηκε σήμερα την ………………………/……………………………./2020»

 

 

(β) Αντίγραφο των Οικονομικών Καταστάσεων μπορούν να ληφθούν από τα γραφεία της Εταιρείας στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος στη Λάρνακα.

 

(γ) Οι μέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση να προσκομίσουν την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.

(δ) Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέτοχος της Εταιρείας μπορεί με απόφαση των Συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν επρόκειτο για άτομο μέτοχο της εταιρείας.

Σχετικά Νέα