Ανακοίνωση προσφοράς μετοχών

Ανακοίνωση προσφοράς μετοχών

Η Εταιρεία Ανόρθωσις Αμμοχώστου (Ποδόσφαιρο) Δημόσια Λίμιτεδ (η Eταιρεία) ανακοινώνει ότι προσφέρει για εγγραφή από Μέλη του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου μέχρι 500.000 συνήθεις μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία προς τιμή εκ €10 η κάθε μία (η “Τιμή Έκδοσης”).

Ο ελάχιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αιτηθεί ένα άτομο ή Εταιρεία είναι 5 μετοχές.

Η Τιμή Έκδοσης μπορεί να καταβληθεί είτε εξ ολοκλήρου εξ αρχής, είτε με δόσεις. Αν ο αιτητής αποφασίσει να πληρώσει με δόσεις, ποσό 30% εκ της ολικής Τιμής έκδοσης θα πρέπει να καταβληθεί με την Αίτηση για εγγραφή. Το υπόλοιπο μπορεί να πληρωθεί σε 6 ετήσιες δόσεις, 20% τον ερχόμενο χρόνο και 10% κάθε επόμενο χρόνο, σε ημερομηνίες που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κάθε μέλος του Σωματείου το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει συνήθεις μετοχές της Εταιρείας, θα πρέπει μέσα σε χρονική περίοδο δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, να υποβάλει προς την Εταιρεία αίτηση για εγγραφή, πάνω σε Έντυπο το οποίο θα υπάρχει στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου, δηλώνοντας τον ανώτατο αριθμό μετοχών για τις οποίες ήθελε να εγγραφεί. Μαζί με την αίτηση, ο κάθε αιτητής θα παραδίδει στην Εταιρεία επιταγή (είτε για το συνολικό τίμημα της Τιμής έκδοσης είτε για το 30% της Τιμής Έκδοσης) για τον συνολικό αριθμό των μετοχών για τις οποίες υποβάλλει αίτηση. Η επιταγή θα πρέπει να είναι πληρωτέα προς την Εταιρεία. Σε περίπτωση που οι σύμβουλοι θα παραχωρήσουν τελικά στον αιτητή μικρότερο αριθμό μετοχών από αυτές για τις οποίες υπέβαλε αίτηση θα είναι υποχρεωμένοι, ταυτόχρονα με την γνωστοποίηση προς τον αιτητή του τελικού αριθμού μετοχών που του παραχωρήθηκαν, να επιστρέψουν προς αυτόν την διαφορά μεταξύ του συνολικού τιμήματος που καταβλήθηκε και της τιμής έκδοσης των μετοχών που τελικά παραχωρήθηκαν ως αναφέρεται πιο πάνω.

Η Εταιρεία δημοσίευσε Πρόσκληση για Εγγραφή/Πληροφοριακό Μνημόνιο σχετικά με την δημόσια αυτή προσφορά των συνήθων μετοχών της Εταιρείας. Η Πρόσκληση/Μνημόνιο είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου ή μπορεί να παραληφθεί από ενδιαφερόμενους αιτητές από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (στην οδό Αντώνη Παπαδόπουλου, 6053 Λάρνακα).

Οι συμπληρωμένες Αιτήσεις για Εγγραφή και Παραχώρηση Μετοχών της Εταιρείας θα μπορούν να κατατεθούν είτε στο πιο πάνω αναφερόμενο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας είτε στον Υπεύθυνο για την παραλαβή των αιτήσεων των Μετοχών, κ. Φώτο Χατζηχαμπή (τηλ. 99 47 10 05).

Πρόσκληση για Εγγραφή/Πληροφοριακό Μνημόνιο:

Σχετικά Νέα