Πρόσκληση σε έκτακτη Γ.Σ. Εταιρείας Ανόρθωσις Αμμοχώστου (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) Δημόσια ΛΤΔ

Τερματισμός συνεργασίας με Νεόφυτο Λάρκου και Σάββα Δαμιανού

Δίδεται ειδοποίηση στους Μετόχους της Εταιρείας ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ότι την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 στις 18.00, στην Αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρους στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος στη Λάρνακα, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την ετήσια Γενική Συνέλευση

Λάρνακα, 24 Μαΐου 2023

Σημειώσεις:

  1. Κανένας Μέτοχος δεν θα δικαιούται να ψηφίζει σε Γενική Συνέλευση εκτός εάν όλες οι κλήσεις και όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτόν σε σχέση με μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία έχουν πληρωθεί.
  2. Κάθε μέτοχος δικαιούται να διορίζει ένα ή περισσότερους αντιπροσώπους με πληρεξούσιο έγγραφο ή έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου το οποίο θα πρέπει να υπογράφεται από τον μέτοχο που προβαίνει σε διορισμό και σε περίπτωση που το ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο με την τοποθέτηση της σφραγίδας του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι ανάγκη να είναι μέλος της Εταιρείας.
  3. Το πληρεξούσιο έγγραφο ή ένα πιστοποιημένο αντίγραφό του θα πρέπει να κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας όχι αργότερα από δύο εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο:

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Εγώ/Εμείς ………………………………………………………………………… από ……………………………………………………μέτοχος/μέτοχοι της Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον ……………………………………………………………… από …………………………………………………. ή σε περίπτωση κωλύματος τον …………………………………………………………………………………………… από ………………………………………………………………… ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για εμένα/εμάς για λογαριασμό μου/μας στην ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την …………………………………………………. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ………………………/……………………………./2022»

  1. Οι μέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να προσκομίσουν την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.
  2. Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέτοχος της Εταιρείας μπορεί με απόφαση των Συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν επρόκειτο για άτομο μέτοχο της εταιρείας”.

Σχετικά Νέα